ՈՒսումնական առարկա

ՕՊՏԻԿԱ
ԷԿԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ - Մաս 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ - Մաս 2
լեկցիա2
լեկցիա3
լեկցիա4