ՈՒսումնական առարկա

Պինդ օգտակար հանածոներ, մաս-1
Պինդ օգտակար հանածոներ, մաս-2
Օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզման մեթոդներ
Հանքային արտադրության գործընթացների ավտոմատացում
լեկցիա3
լեկցիա4