ՈՒսումնական առարկա

Դպրոցական ֆիզիկա
Newton's laws of motion
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն
ԱՏՈՄԱ-ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔ,ԱՏՈՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊ ԵՎ ՄՈԼԵԿՈՒԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ