ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

 

Քիմիական տեխնոլոգիաների և Բնապահպանական Ճարտարագիտության դեպարտամենտ

Տեսական քիմիայի սեկտոր

 

ֆ.Հ.Գրիգորյան

Ա.Շ.Գրիգորյան

 

 

 

Լուծույթներ, լուծույթների հատկություններ

 

Ուսումնական ձեռնարկ

 

 

 

 

 

Ե Ր Ե Վ Ա Ն  2004

 

 

 

ՀՏԴ 541(64)

 

Լուծույթներ, լուծույթների հատկություններ

 

 

Ուսումնական ձեռնարկ

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան: Երևան, 2003թ; 25 էջ:

Նախատեսված է քիմիատեխնոլոգիական և բնապահպանական ճարտարագիտության մասնագիտության ուսանողների, մագիստրանտ­նե­րի և ասպիրանտների համար:

 

 

                         Գրախոսներ՝ պրոֆեսոր Ռ.Միրզախանյան

                                                   պրոֆեսոր  Հ.Մխիթարյան

 

 

 

Բովանդակություն

 

6. ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ

6.1. Դիսպերս համակարգեր

6.2. Լուծույթների ընդհանուր բնութագիրը

6.3. Լուծույթների բաղադրության և կոնցենտրացիաների արտահայտման եղանակները

6.4. Լուծման պրոցեսը

6.5. Լուծելիություն

6.6. Ջրի վիճակի դիագրամը

6.7. Ոչ էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները

Գրականություն

 

 

 

6. ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ

6.1   Դիսպերս համակարգեր

Երկու կամ ավելի նյութերից բաղկացած համակարգերը, որոնցում մեկ (կամ մի քանի) նյութը մանր մասնիկների ձևով բաշխված է մի այլ նյութի մեջ, կոչվում են դիսպերս համակարգեր (ըստ լատ. dispersus - ցրված): Այն նյութը, որը մանր մասնիկների ձևով բաշխված է մյուսի մեջ, կոչվում է դիսպերս ֆազ, իսկ այն նյութը, որում բաշխված է ֆազը, կոչվում է դիսպերս միջավայր:

 

Քանի որ նյութերի հիմնական ագրեգատային վիճակները երեքն են՝ պինդ (Պ), հեղուկ (Հ) և գազային (Գ), ապա հնարավոր դիսպերս համակարգերը ըստ ագրեգատային վիճակի կլինեն հետևյալ ինը տեսակի՝

 

 

որտեղ մեծատառերով նշված է միջավայրը, իսկ փոքրատառերով՝ ֆազը:

Ըստ դիսպերս ֆազի գծային չափերի դիսպերս համակարգերը դասակարգվում են՝ կոպիտ դիսպերսիաներ կամ կախույթներ, կոլոիդ լուծույթներ և իսկական կամ մոլեկուլային լուծույթներ:

Կախույթներում դիսպերս ֆազի մասնիկների չափերը՝ δ>100նմ: Դրանց բնորոշ առանձնահատկությունը անկայունությունն է: Ժամանակի ընթացքում դիսպերս ֆազի մասնիկները կամ նստում են, կամ բարձրանում միջավայրի մակերեսին, կախված ֆազի և միջավայրի խտությունների հարաբերությունից: Եթե կախույթում դիսպերս ֆազը կազմըված է պինդ նյութի մասնիկներից, իսկ դիսպերս միջավայրը հեղուկ է,  ապա կախույթը կոչվում է սուսպենզիա. օրինակ կավճի փոշին ջրի մեջ: Եթե դիսպերս ֆազը ևս հեղուկ է, բաշխված մի այլ հեղուկի մեջ (հետերոգենության պահպանումով), ապա կախույթը կոչվում է էմուլսիա, օրինակ կաթը, որտեղ յուղի փոքր մասնիկները բաշխված են ջրում:

Իսկական կամ մոլեկուլային  լուծույթներում դիսպերս ֆազը մանրացված է մինչև առանձին մոլեկուլներ« ատոմներ կամ իոններ: Մասնիկների չափերը այս դեպքում՝ δ<1նմ ից, օրինակ շաքար,  աղի ջրային լուծույթները:

Կոլոիդ լուծույթներում դիսպերս ֆազի մասնիկների չափերը` 1<δ<100նմ է: Սրանք միջանկյալ դիրք են գրավում կախույթների և իսկական լուծույթների միջև: Այդպիսիք են օրինակ սոսնձի, ժելատինի լուծույթները: Եթե դիսպերս միջավայրը գազ է, իսկ ֆազը հեղուկ, կամ պինդ,  ապա կոլոիդ համակարգը կոչվում է աերոզոլ, օրինակ մառախուղը կամ ծուխը համապատասխանաբար:

Մենք կուսումնասիրենք հեղուկ դիսպերս համակարգերը, դրանցից իսկական լուծույթները, մասնավորապես, երբ հեղուկ միջավայրը ջուրն է:

 

    >>

 

 

6.2. Լուծույթների ընդհանուր բնութագիրը

Լուծույթները համասեռ համակարգեր են, կազմված երկու կամ ավելի բաղադրամասերից, որոնց բաղադրությունը կարելի է փոխել որոշակի տիրույթում առանց համասեռությունը խախտելու: Յուրաքանչյուր լուծույթ կազմված է երկու տեսակի բաղադրամասերից՝ լուծիչ և լուծվող նյութ (նյութեր):

Լուծիչ կոչվում է այն բաղադրամասը, որն առանձին վերցրած ունի նույն ագրեգատային վիճակը, ինչ որ լուծույթը: Օրինակ, եթե շաքարը և ջուրը խառնվեն այնպիսի հարաբերությամբ, որ ստացված լուծույթը լինի հեղուկ«ապա լուծիչը ջուրն է, իսկ եթե շաքարի կտորի վրա մեկ, երկու կաթիլ ջուր է ավելացված« ապա ջուրն է դիսպերսված շաքարի մեջ: Եթե երկու բաղադրիչներն էլ ունեն նույն ագրեգատային վիճակը, ապա լուծիչն այն է, որը քանակով ավելի շատ է:

Իրենց համասեռությամբ և լուծման պրոցեսում դիտվող ջերմային երևույթների առկայությամբ լուծույթները նման են քիմիական միացություններին: Սակայն լուծույթներն ունեն իրենց բաղադրիչ մասերի հատկությունները և դրանց բաղադրությունը կարելի է փոխել լայն միջակայքում: Այս հատկանիշներով լուծույթները նման են խառնուրդներին: Ուստի լուծույթները միջանկյալ դիրք են գրավում խառնուրդների և քիմիական միացությունների միջև:

     >>

 

 

6.3. Լուծույթների բաղադրության և կոնցենտրացիաների արտահայտման եղանակները

Լուծույթների բաղադրութունը քանակապես կարելի է արտահայտել չափողականություն չունեցող բաժիններով (զանգվածային կամ մոլային), ինչպես նաև չափողական մեծություններով՝ կոնցենտրացիաներով: Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր կիրառման հարմար դեպքը: Լուծույթների բաղադրութունն արտահայտվում է հետևյալ եղանակներով:

1. Զանգվածային բաժին` արտահայտված տոկոսներով (w): Այն ցույց է տալիս, թե լուծված A նյութի զանգվածը (mA) ամբողջ լուծույթի

 Զանգվածի (mլ) որ տոկոսն է կազմում՝

այսինքն` ցույց է տալիս 100գ լուծույթում լուծված նյութի գրամների քանակը:

 

    

 

2. Ծավալային բաժին` արտահայտված տոկոսներով (φ) : Ցույց է տալիս լուծված նյութի ծավալը (VA ) ամբողջ լուծույթի ծավալի որ

տոկոսն է կազմում:

 

այսինքն 100 ծավալ լուծույթում լուծված նյութի ծավալը: Ծավալային բաժինը  հատկապես օգտագործվում է գազերի կամ հեղուկների խառնուրդների բաղադրությունները որոշելիս:

 

 

 

 

3. Մոլային բաժին (N). Ցույց է տալիս լուծված նյութի մոլերի թվի (VA) հարաբերությունը լուծույթում եղած բոլոր նյութերի՝ լուծիչի (Vլ-չ)  և լուծված նյութերի մոլերի թվերի գումարին՝

 

Լուծույթի վիճակի հիմնական չափանիշը նրա կոնցենտրացիան է:

Լուծույթի կոնցենտրացիան լուծված նյութի քանակն է լուծույթի կամ լուծիչի որոշակի ծավալում կամ զանգվածում:

Որակապես կոնցենտրացիան արտահայտվում է երկու ձևով, խիտ լուծույթներ, երբ լուծված նյութի քանակը համեմատելի է լուծիչի քանակի հետ և նոսր՝  երբ լուծված նյութի քանակը զգալիորեն փոքր է լուծիչի քանակից:

Կան լուծույթների կոնցենտրացիաների արտահայտման բազմաթիվ քանակական եղանակներ:

 

       1. Մոլային կոնցենտրացիա Cմ: Ցույց է տալիս լուծված նյութի (A) մոլերի թվի (VA) հարաբերությունը լուծույթի ծավալին (Vլ), այսինքն 1լ լուծույթում լուծված նյութի մոլերի թիվը:

 

 

Քանի որ լուծված նյութի մոլերի թիվը` VA = mA / MA, ապա

 

Մոլային կոնցենտրացիան օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է իմանալ լուծույթի ցանկացած ծավալում լուծված նյութի մասնիկների (մոլերի) թիվը:

2. Նորմալ կոնցենտրացիա Cն: Ցույց է տալիս լուծված նյութի համարժեքների թվի (VA = mA /эА) հարաբերությունը լուծույթի ծավալին (Vլ), այ­սինքն 1լ լուծույ­թում: 

 

 

 

Նորմալ կոնցենտրացիան հարմար է օգտագործել այն դեպքերում, երբ լուծված նյութերը պետք է փոխազդեն իրար հետ: Միատեսակ նորմալ կոնցենտրացիա ունեցող տարբեր լուծույթների հավասար ծավալներում կպարունակվեն հավասար համարժեքներ, իսկ նյութերը իրար հետ փոխազդում են իրենց համարժեքներին համեմատական քանակներով: Հետևաբար V1Cն1=V2Cն2, որտեղ V1 և V2 լուծույթների փոխազդած ծավալներն են:

3.          Մոլալ կոնցենտրացիա Cm:  Ցույց է տալիս 1000գ լուծիչում լուծված նյութի մոլերի թիվը:

        

 

 

 

Մոլալ կոնցենտրացիան օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ չափվում են լուծույթի այնպիսի հատկություններ, որոնք ուղեկցվում են նրա ջերմաստիճանի փոփոխությամբ, քանի որ լուծույթի ծավալը ջերմաստիճանից կախված է, իսկ զանգվածը`ոչ:

 

 >>

 

 

6.4. Լուծման պրոցեսը

Լուծման պրոցեսը  ընթանում է երկու փուլերով.

       1. Լուծիչի մոլեկուլների ազդեցության տակ լուծվող նյութի բյուրեղային ցանցը կամ մոլեկուլների միջև կապերը քայքայվում են: Այդ պրոցեսը ընթանում է ջերմության կլանումով ΔH1>0: Այդ քայքայումը հնարավոր է այն դեպքերում, երբ ձգողության ուժերը լուծվող նյութի և լուծիչի մասնիկների միջև համաչափելի են լուծվող նյութի մասնիկների միջև եղած ձգողության ուժերին: Այդ դեպքում տեղի է ունենում ֆազային անցում` ΔH1=ΔH  որտեղ ΔHֆ-ն ֆազային անցման ջերմությունն է:

      2. Լուծվող նյութի մասնիկների փոխազդեցությունը լուծիչի մոլեկուլների հետ` սոլվատացում (ջրի դեպքում հիդրատացում) և այս դեպքում էներգիա անջատվում է ΔHս<0:

Oրինակ`

 

ընդհանուր լուծման ջերմությունը`

 Ջերմության այն քանակությունը, որը կլանվում կամ անջատվում է 1 մոլ նյութ լուծելիս, կոչվում է լուծման ջերմություն:

Կախված այն բանից, թե լուծման ջերմության բաղադրիչներից որն է բացարձակ արժեքով ավելի մեծ, այն կարող է լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական:

Օրինակ ծծմբական թթվի լուծման դեպքում` ΔHս-ն շատ ավելի մեծ է ΔHֆ-ից, ուստի դիտվում է տաքացում`ΔH< 0, իսկ բյուրեղային նյու թերի, օրինակ NaClի լուծման դեպքում, հակառակն է, բյուրեղային ցանցի քայքայման ΔHֆ< 0 և չնայած` ΔHս< 0, բայց  ΔHֆ >> |ΔHս և  ΔH> 0, դիտվում է սառեցում:

Էնտրոպիայի փոփոխությունը լուծման պրոցեսում ևս հավասար է ֆազային անցման և սոլվատացման էնտրոպիաների փոփոխությունների գումարին`

Բյուրեղային նյութերի լուծման դեպքում բյուրեղի հանգույցներում կանոնավոր դասավորված մասնիկները լուծման հետևանքով անցնում են խիստ անկարգավորված վիճակի: ՈՒստի էնտրոպիան խիստ մեծանում էΔS >> 0: Այդ պատճառով, չնայած պինդ բյուրեղային նյութերի մեծ մասի լուծման դեպքում ΔH> 0, TΔS շատ մեծ է ΔH-ից և ΔG-ն (ΔG = ΔH - TΔS) ստացվում է փոքր զրոյից, ուստի լուծման պրոցեսը ընթանում է ինքնաբերաբար:

Գազերի լուծման դեպքում ΔH< 0` լուծման պրոցեսը ընթանում է ջերմության անջատումով, դիտվում  նաև է ծավալի կրճատում և ΔS< 0:

Լուծումը ինքնաբերաբար ընթացող պրոցես է (ΔG < 0): Լուծման զուգահեռ ընթանում է նաև հակառակ պրոցեսը` և համակարգը հասնում է հավասարակշռության` ΔG = 0: Լուծույթը դառնում է հագեցած:

 Հագեցած կոչվում են այն լուծույթները, որոնք շարժուն հավասարակըշռության մեջ են գտնվում լուծվող նյութի ավելցուկի հետ:

 >>

 

 

6.5.Լուծելիություն

Նյութի` այս կամ այն լուծիչի մեջ լուծվելու ընդունակությունը կոչվում է լուծելիություն:

Նյութի լուծելիության չափանիշը տվյալ պայմաններում նրա հագեցած լուծույթի կոնցենտրացիան է: Լուծելիությունը կարելի է արտահայտել նույն եղանակներով, ինչ լուծույթի բաղադրությունը:

Մեծ մասամբ լուծելիությունը արտահայտում են լուծելիության գործակցով, դա տվյալ պայմաններում 100գ լուծիչում հագեցած վիճակում լուծված նյութի գրամների քանակն է հագեցած վիճակում:

Լուծելիությունը կախված է լուծվող  նյութի և լուծիչի բնույթից, ջերմաստիճանից, իսկ գազերի լուծման դեպքում նաև ճնշումից և կարող է փոխվել լայն միջակայքում:

Պինդ նյութերի լուծելիությունը կախված է ջերմաստիճանից: Դրանց մեծ մասի լուծելիությունը ջերմաստիճանի բարձրացումից մեծանում է: Լուծելիության կախումը ջերմաստիճանից հարմար է արտահայտել լուծելիության կորերով (նկ. 6.1):

Քանի որ լուծման պրոցեսը դարձելի է և հասնում է հավասարակշռությանը, ապա համաձայն Լե Շատելյեի սկզբունքի, այն նյութերի, որոնց լուծման պրոցեսը ջերմակլանիչ է` ΔH>0, ջերմաստիճանի բարձրացումից հավասարակշռությունը տեղաշարժվում է դեպի ջերմակլանիչ կողմը, և լուծելիությունը մեծանում է, օրինակ KNO3–ի լուծման դեպքում (նկ. 6.1): Ջերմաստիճանի բարձրացումից NaCl-ի լուծելիությունը քիչ է մեծանում, որովհետև նրա լուծման ջերմությունը (ΔH>0) մեծ չէ: Կալցիումի քրոմատի լուծելիությունը ջերմաստիճանի բարձրացումից փոքրանում է, քանի որ նրա լուծման պրոցեսը ջերմանջատիչ է` ΔH< 0:

 

Տարբեր նյութերի լուծելիությունը փոփոխվում է լայն տիրույթում: Եթե 100գ ջրում լուծվում է 10գ-ից ավել նյութ, ապա այդպիսի նյութը կոչվում է լավ լուծվող, եթե 0.01-ից մինչև 1գ նյութ` քիչ լուծվող, իսկ 0.01գ-ից պակաս դեպքում` գործնականորեն անլուծելի:

Աղյուսակ 6.1-ում բերված են որոշ նյութերի լուծելիությունը 200C-ում:

Քանի որ պինդ նյութերի մեծ մասի լուծելիությունը ջերմաստիճանի իջեցումից փոքրանում է, ապա հագեցած լուծույթը սառեցնելիս լուծված նյութի մի մասը անջատվում է բյուրեղների ձևով: Այդ երևույթը կոչվում է բյուրեղացում: Սակայն եթե սառեցումը կատարենք դանդաղ և զգուշորեն, լուծված նյութի ավելցուկը չի բյուրեղանա, և կառաջանա լուծույթ, որը կպարունակի ավելի շատ լուծված նյութ, քան այդ ջերմաստիճանում հագեցած լուծույթը: Այսպիսի լուծույթը կոչվում է գերհագեցած:

Պայմանների անփոփոխության դեպքում (ներառյալ հանգիստ վիճակը) գերհագեցած լուծույթները կարող են մնալ կայուն շատ երկար ժամանակ, բայց լուծված նյութի բյուրեղ ավելացնելիս, այն դառնում է բյուրեղացման կենտրոն, և լուծված նյութի ավելցուկը բյուրեղանում է: Լուծույթը նորից դառնում է հագեցած:

Առայժմ գոյություն չունի ամբողջական տեսություն, ըստ որի հնարավոր լիներ կանխատեսել նյութի լուծելիությունը: Սակայն ակնհայտ է, որ «նմանը լուծվում է նմանի մեջե, այսինքն բևեռային և իոնական նյութերը լավ լուծվում են բևեռային լուծիչներում (օրինակ H2O, սպիրտներ), իսկ ոչ բևեռային նյութերը` ոչ բևեռային լուծիչներում (օրինակ C6H6, CS2): Ջրի մեջ բենզոլը չի լուծվում, որովհետև ձգողական ուժերը ջրի մասնիկների մեջ ավելի ուժեղ են, քան ջրի և բենզոլի մասնիկների միջև:

Պինդ նյութերի լուծելիությունը ճնշումից գործնականում կախված չէ, քանի որ դրանց լուծման պրոցեսում ծավալի փոփոխություն  գործնականորեն չի դիտվում:

Գազերի լուծելիությունը հեղուկներում համարյա միշտ ուղեկցվում է ջերմության անջատումով, շնորհիվ դրանց սոլվատացման` ΔH = ΔHֆ + ΔHս:  ΔHֆ = 0, իսկ  ΔHս < 0,  ուստի ΔH < 0: Այդ պատճառով, ըստ Լե Շատելյեի սկզբունքի, ջերմաստիճանի բարձրացումից գազերի լուծելիությունը փոքրանում է (նկ. 6.2):

 

 

 

Հեղուկում գազի լուծման ժամանակ գազի ծավալը խիստ փոքրանում է` ΔV< 0, ուստի  ճնշումը մեծացնելիս  գազերի լուծելիությունը մեծանում է: Այս կախումը քիչ լուծվող գազերի համար արտահայտվում է Հենրիի օրենքով:

Հաստատուն ջերմաստիճանում գազի լուծելիությունը ուղիղ համեմատական է նրա ճնշմանը:

 

 

որտեղ C-ն  գազի լուծելիությունն է, P-ն գազի ճնշումն է լուծույթի վրա, K համեմատության  գործակիցը կոչվում է Հենրիի հաստատուն:

Բևեռային լուծիչներում բևեռային մոլեկուլներ ունեցող գազերը լավ են լուծվում, իսկ ոչ բևեռային մոլեկուլներ ունեցողները` վատ: Օրինակ` 1մթ ճնշման տակ սենյակի ջերմաստիճանում 1լ ջրում լուծվում է 500 մլ քլորաջրածին (բևեռայինև 0.03լ թթվածին (ոչ բևեռային): Լուծվող գազի ծավալը ճնշումից կախված չէ:

Հեղուկների փոխադարձ լուծելիությունը լինում է երեք տեսակի`

1. Անսահմանափակ լուծելիություն, երբ հեղուկները լուծվում են իրար մեջ բոլոր հարաբերություններով, օրինակ ջուրը և էթիլ  սպիրտը

2. Սահմանափակ լուծելիություն, եթե հեղուկները իրար մեջ լուծվում են որոշակի հարաբերությամբ, օրինակ անիլինը և ջուրը:

3. Գործնականորեն անլուծելի, երբ հեղուկները գործնականորեն իրար մեջ չեն լուծվում, օրինակ բենզոլը և ջուրը:

Ջերմաստիճանի բարձրացումից հեղուկների փոխադարձ լուծելիությունը մեծ մասամբ աճում է, քանի որ այդ պրոցեսը հիմնականում ջերմակլանիչ է: Այդ պատճառով ջերմաստիճանի բարձրացումից հեղուկների փոխադարձ լուծելիությունը մեծանում է, և որոշ ջերմաստիճանից բարձր սահմանափակ լուծելիությունը վեր է ածվում անսահմանափակի: Հեղուկների սահմանափակ լուծելիություն նկատվում է, օրինակ ջրի և անիլինի խառնման ժամանակ (նկ. 6.3): Նկարում բերված կորը բաժանում է համակարգի համասեռ և անհամասեռ մասերը: Նրբագծված մասը հեղուկների շերտավորման մարսն է:

Գծագրից երևում է, որ 1600C-ում անիլինի 50%-անոց ջրային լուծույթը շերտավորվում է երկու փոխադարձաբար հագեցած լուծույթների (C և D)` անիլինը ջրում և ջուրը անիլինում: K կետին համապատասխանում է կրիտիկական ջերմաստիճանը, որից բարձր երկու հեղուկներն ունեն անսահմանափակ լուծելիություն: Փոխադարձ լուծելիության մեծացումը ջերմաստիճանի բարձրացումից տվյալ դեպքում հետևանք է այն բանի, որ պրոցեսը ջերմակլանիչ է:

 

 >>

 

 

6.6. Ջրի վիճակի դիագրամը

Կախված ջերմաստիճանից և ճնշումից` ջուրը կարող է գտնվել տարբեր ագրեգատային վիճակներում: Այդ կախումն արտահայտվում է ջրի վիճակի դիագրամի միջոցով (նկ. 6.4):

Դիագրամը բաղկացած է երեք կորերից: OA կորը բաժանում է հեղուկ և գոլորշի մարզերը:

 

Եթե վերցնենք ջրով լցված մի անոթ և միացնենք մանոմետրին  (նկ. 6.5), ապա գոլորշիացման հետևանքով հեղուկի վրա կառաջանան  գոլորշիներ, որոնց ճընշումը ցույց կտա մանոմետրը: Գոլորշիները կարող են վերադառնալ նաև հեղուկի մեջ (կոնդենսացում) և կհաստատվի հավասարակշռություն: Գոլորշիացումը ջերմակլանիչ պրոցես է, իսկ կոնդենսացումը` ջերմանջատիչ:

 

 

Հավասարակշռության պահին հեղուկի վրա եղած գոլորշիները կոչվում են հագեցած գոլորշիներ, իսկ նրանց առաջացրած ճնշումը` հագեցած գոլորշիների ճնշում:

Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս ըստ Լե Շատելյեի սկզբունքի հավասարակշռությունը կտեղաշարժվի գոլորշիացման կողմը և գոլորշիների ճնշումը կմեծանա: Դա արտահայվում է OA կորով, հետևաբար OA-ն արտահայտում է հավասարակշռությունը հեղուկ և գոլորշի ֆազերի միջև և կոչվում է եռման կոր: OB կորը բաժանում է սառույց և գոլորշի մարզերը, և ցույց է տալիս սառույցի վրա հագեցած գոլորշիների ճնշման կախումը ջերմաստիճանից և կոչվում է սուբլիմացման կոր: OC կորը ցույց է տալիս հավասարակշռությունը սառույց և հեղուկ ֆազերի միջև և կոչվում է հալման կոր: O կետը կոչվում է եռակի կետ: Այդ պայմաններում` 0.00980C և 4.6մմ.ս.ս. երեք ագրեգատային վիճակներն էլ միաժամանակ առկա են: Հեղուկի եռման ջերմաստիճան կոչվում է այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում նրա վրա հագեցած գոլորշիների ճնշումը հավասարվում է արտաքին ճնշմանը: E կետը հեղուկի եռման կետն է 1մթ ճնշման դեպքում` 1000C: Երևանում ճնշումը 680մմ.ս.ս. է, եռման ջերմաստիճանը 970C: 

Հեղուկի կարծրացման ջերմաստիճան կոչվում է այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում նրա վրա հագեցած գոլորշիների ճնշումը հավասարվում է կարծր ֆազի վրա եղած գոլորշիների ճնշմանը: F կետում ունենք սառույց P = 760մմ.ս.ս. դեպքում: OC կորի թեքությունից երևում է, որ ջրի հալման ջերմաստիճանը նվազում է ճնշման մեծացման դեպքում: Դա ջրի առանձնահատկություններից մեկն է: Ընդհանրապես մնացած համարա բոլոր նյութերի դեպքում OC կորը գտնվում է ավելի վեր և աջ:

          >>

 

 

6.7. Ոչ էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները

Լուծույթների կոլիգատիվ հատկություններ կոչվում են այն հատկությունները, որոնք կախված են միայն լուծված նյութի մասնիկների թվից և կախված չեն լուծվող նյութի բաղադրությունից կամ տեսակից: Այդ հատկությունները ավելի պարզ են արտահայտվում և քանակապես ավելի  պարզ հավասարումներով են բնութագրվում  նոսր լուծույթների համար, որովհետև այդպիսի լուծույթներում լուծված նյութի մասնիկները գտնվում են իրարից մեծ հեռավորության վրա, նրանց փոխադարձ ազդեցությունը կարելի է բացառել, և լուծիչը գործնականորեն չի փոխում իր հատկությունները: Կդիտարկենք այնպիսի լուծույթները, որոնցից ջերմաստիճանի փոփոխման դեպքում անջատվում է (գոլորշիանում կամ բյուրեղանում) միայն լուծիչը:

Լուծույթների կոլիգատիվ հատկություններն են` 1) լուծույթի վրա լուծիչի հագեցած գոլորշիների ճնշման անկումը, 2) եռման ջերմաստիճանի բարձրացումը, 3) կարծրացման ջերմաստիճանի իջեցումը, 4) օսմոտիկ ճնշումը:

1. Լուծույթի վրա լուծիչի հագեցած գոլորշիների ճնշումը: Ենթադրենք որոշակի ջերմաստիճանում հեղուկը հավասարակշռության մեջ է գտնվում իր գոլորշիների հետ: Եթե հեղուկում լուծենք չցնդող նյութ (օրինակ ջրում շաքար) լուծույթում լուծիչի կոնցենտրացիան կպակասի:

 

Հավասարակշռությունը ըստ Լե Շատելյեի սկզբունքի կխախտվի և կտեղաշարժվի դեպի գոլորշու կոնդենսացման կողմը և գոլորշիների ճնշումը կփոքրանա: Դա տեղի կունենա ցանկացած ջերմաստիճանում: Այսպիսով լուծույթի վրա գոլորշիների P1 ճնշումը  ավելի փոքր է, քան մաքուր լուծիչի վրա P0 ճնշումը (նկ. 6.6): Որքան մեծ լինի լուծույթի կոնցենտրացիան գոլորշիների ճնշման անկումը կլինի այնքան մեծ: Գոլորշիների ճնշման բացարձակ անկումը` ΔP = P0 - P1: ΔP/P0-կլինի գոլորշիների ճնշման հարաբերական անկումը: Այդ անկումը հավասար է լուծված նյութի մոլային բաժնին: Այս օրինաչափությունը կոչվում է Ռաուլի օրենք (1886 թ): Օրենքը ճիշտ է նոսր լուծույթների դեպքում:

         Լուծույթի վրա լուծիչի հագեցած գոլորշիների ճնշման հարաբերական անկումը հավասար է լուծված նյութի մոլային բաժնին:

 

 

 

Ռաուլի օրենքից ստացվում են երկու հետևություններ.

I հետևություն: Ինչպես արդեն ասվել է, լուծույթը եռում է այն ջերմաստիճանում, երբ հագեցած գոլորշիների ճնշումը հավասարվում է արտաքին ճնշմանը: Քանի որ լուծույթի վրա հագեցած գոլորշիների ճնշումը ավելի փոքր է, քան լուծիչի վրա, լուծիչի եռման ջերմաստիճանում լուծույթը չի եռա: Այն պետք է ավելի տաքացնել, որպեսզի գոլորշիների  ճնշումը հասնի արտաքին ճնշմանը (նկ.6.7), ընդ որում, որքան մեծ լինի լուծույթի կոնցենտրացիան, այնքան եռման ջերմաստիճանի այս բարձրացումը կլինի ավելի մեծ:

   Հետևաբար`

Լուծույթը եռում է ավելի բարձր ջերմաստիճանում, քան լուծիչը: Եռման ջերմաստիճանի բարձրացումը ուղիղ համեմատական է  լուծույթի կոնցենտրացիային:

Այսինքն`

 

Այս օրինաչափությունը ճիշտ է նոսր լուծույթների դեպքում:

Համեմատականության Kէբ հաստատունը կոչվում է էբուլիոսկոպիկ հաստատուն (ebullire` եռում): Այս դեպքում կոնցենտրացիան արտահայտվում է մոլալությամբ, քանի որ մոլալ կոնցենտրացիան արտահայտում է լուծված նյութի մոլերի թիվը 1000գ լուծիչում, իսկ լուծիչի զանգվածը ջերմաստիճանից կախված չէ: Բանաձևից երևում է, որ եթե Cm = 1, ապա Kէբ = Δtեռ: Հետևաբար, որոշակի մոտավորությամբ կարելի է ասել, որ`

         Էբուլիոսկոպիկ հաստատունը հավասար է այնպիսի լուծույթի եռման ջերմաստիճանի բարձրացմանը, որի 1000գ լուծիչում լուծված է 1 մոլ նյութ:

 

 

 

II հետևություն: Նկ.6.7-ից երևում է, որ եթե ջուրը 1մթն. ճնշման տակ կարծրանում է մոտ 00C–ում (կետ B),ապա լուծույթը կկարծրանա ավելի ցածր ջերմաստիճանում (կետ B¢):

Հետևաբար.

    Լուծույթը կարծրանում է ավելի ցածր ջերմաստիճանում, քան լուծիչը: Կարծրացման ջերմաստիճանի այդ իջեցումը ուղիղ համեմատական է լուծույթի կոնցենտրացիային:

Որոշակի մոտավորությամբ `     

         Համեմատականության Kկր հաստատունը հավասար է այնպիսի լուծույթի կարծրացման ջերմաստիճանի իջեցմանը, որի 1000գ լուծիչում լուծված է 1 մոլ նյութ:

Ջրի համար Kկր = 1.860C, բենզոլի համար` 5.120C/մոլ:

Եթե mB գրամ լուծիչում լուծված է  mA գրամ նյութ, ապա (1) և (2) բա­­նաձևերում տեղադրելով C-ի արժեքը`

 

         

կստացվի ընդհանուր տեսքով

վերահաշվելով 1000գ լուծիչի համար կստացվի որ եռման ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում

իսկ կարծրացման ջերմաստիճանի իջեցման դեպքում`                 

             

 

 

Այս բանաձևերից ելնելով լուծույթների եռման և կարծրացման ջերմաստիճանների չափման հիման վրա կարելի է հաշվել լուծված նյութի մոլեկուլային զանգվածը (MA): Այս մեթոդները համապատասխանաբար կոչվում են էբուլիոսկոպիկ և կրիոսկոպիկ եղանակներ:

 

 >>

         

 

  2. Օսմոտիկ Ճնշում

Եթե շաքարի կոնցենտրիկ լուծույթի վրա զգուշորեն անոթի պատի վրայով ավելացվի ջուր, ապա ժամանակի  ընթացքում ջրի մոլեկուլները կթափանցեն շաքարի լուծույթի մեջ, իսկ շաքարի մոլեկուլները ջրի մեջ, և այդ երկկողմանի դիֆուզիայի շնորհիվ որոշ ժամանակ հետո կոնցենտրացիաները կհավասարվեն: Եթե ջուրը և լուծույթը իրարից բաժանվեն կիսաթափանցիկ թաղանթով` դրանք միջնորմներ են, որոնք բաց են թողնում միայն ջրի (լուծիչի) մոլեկուլները (կենդանական թաղանթներ, խեցիներ) ապա տեղի է ունենում միակողմանի դիֆուզիա:

Նկ.6.8 –ում գլանի մեջ լցված է շաքարի C1 կոնցենտրացիայի լուծույթ, հատակը փակված է կիսաթափանցիկ թաղանթով և իջեցվում է ջրով լի անոթի մեջ: Ջրի և լուծույթի սկզբնական մակարդակները հավասար են: Քանի  որ  ջրի կոնցենտրացիան շաքարի լուծույթում ավելի փոքր է, քան մաքուր ջրում, ջրի մոլեկուլները անոթից կիսաթափանցիկ թաղանթի միջով կանցնեն լուծույթի մեջ: Լուծույթում եղած ջրի մոլեկուլները ևս կարող են դուրս գալ թաղանթի միջով, սակայն դրանց թիվը փոքր կլինի լուծույթի մեջ մտնող մոլեկուլների թվից: Դրա հետևանքով գլանի մեջ լուծույթի ծավալը կմեծանա, և մակարդակը կբարձրանա:

 

Թաղանթի վրա կառաջանա դեպի ներքև ուղղված ավելցուկային ճնշում (h), որը կմեծացնի դուրս եկող և կփոքրացնի ներս մտնող ջրի մոլեկուլների թիվը: h-ի որոշակի արժեքի դեպքում դրանք կհավասարվեն, և կհաստատվի հավասարակշռություն: Այսպիսի միակողմանի այդ դիֆուզիան կիսաթափանցիկ թաղանթի միջով կոչվում է օսմոս, իսկ առաջացած ավելցուկային ճնշումը, որը օսմոսը բերում է հավասարակշռությանը` օսմոտիկ ճնշում:

Օսմոտիկ շնշման մեծությունը կախված է լուծույթի կոնցենտրացիայից և նրա ջերմաստիճանից: Այն կախված չէ ոչ լուծված նյութի, և ոչ էլ լուծիչի բնույթից: Փորձերը ցույց են տվել (Վանթ-Հոֆֆ, 1886), որ օսմոտիկ ճնշումը արտահայտվում է

 

                

որտեղ C–ն` մոլային կոնցենտրացիան է, R-ը` ունիվերսալ գազային հաս­տա­տունը, T-ն` բացարձակ ջերմաստիճանը: Քանի որ C = v / V, իսկ v = mA / MA, ապա

 

Ստացված հավասարումը նման է իդեալական գազերի վիճակի հավասարմանը: Այստեղից եզրակացվել է, որ

 

 

Օսմոտիկ ճնշումը հավասար է այն ճնշմանը, որը կառաջացներ լուծված նյութը, եթե այն գտնվեր գազային վիճակում և նույն ջերմաստիճանում գրավեր լուծույթի ծավալին հավասար ծավալ:

 

Եթե երկու լուծույթներն ունեն նույն օսմոտիկ ճնշումը, դրանք կոչվում են իզոտոնիկ լուծույթներ, ցածր օսմոտիկ ճնշում ունեցողին` հիպոտոնիկ, բարձրին` հիպերտոնիկ լուծույթներ:

Օգտվելով  oսմոտիկ ճնշման բանաձևից` կարելի է չափելով օսմոտիկ ճնշումը, հաշվել լուծված նյութի մոլային (մոլեկուլային) զանգվածը կամ նրա կոնցենտրացիան:

 

Օսմոսի երևույթը կարևոր նշանակություն ունի բնության մեջ: Բույսերի բջջաթաղանթները կիսաթափանցիկ են, և առաջացած օսմոտիկ ճնշման շնորհիվ է, որ ջուրը բարձրանում է բույսերի ցողունների միջով ու սնուցում: Կիսաթափանցիկ են նաև կենդանական թաղանթները: Տեխնիկայում օգտագործում են հակադարձ օսմոսի երևույթը: Այդ դեպքում լուծույթի վրա ազդում են իր օսմոտիկ ճնշումից ավելի բարձր ճնշումով, որի հետևանքով կիսաթափանցիկ թաղանթի միջող արտամղվում է լուծիչը: Այս եղանակը օգտագործում են կեղտաջրերը մաքրելու համար:

 

Ամփոփում: Լուծույթները համասեռ համակարգեր են կազմված լուծիչից և լուծվող նյութից: Դրանց հարաբերական քանակները լուծույթում կարող են արտահայտվել որակապես (նոսր և կոնցենտրիկ լուծույթներ) և քանակապես (զանգվածային տոկոսներ, մոլյարությամբ, նորմալությամբ, մոլային բաժնով, մոլալությամբ): Նյութի լուծումը տվյալ լուծիչում  որոշվում է լուծվող նյութ լուծվող նյութ, լուծիչ լուծիչ, լուծվող նյութ լուծիչ փոխազդեցության ուժերով: Պինդ նյութերի մեծ մասի լուծելիությունը ջերմաստիճանի բարձրացումից մեծանում, իսկ գազերի  լուծելիությունը` հիմնականում փոքրանում է: Լուծվող նյութի ներկայությունը լուծիչում իջեցնում է լուծիչի գոլորշիների ճնշումը, կարծրացման ջերմաստիճանը և բարձրացնում եռման ջերմաստիճանը:

Լուծույթի օսմոտիկ ճնշումը այն ճնշումն է, որը պետք է ազդել լուծույթի վրա, հավասարակշռության հասցնելու լուծիչի մոլեկուլների անցումը լուծիչից լուծույթի մեջ կիսաթափանցիկ թաղանթի միջով: Այս հատկությունները կոչվում են կոլիգատիվ հատկություններ: Դրանց միջոցով կարելի է որոշել չցնդող ոչ էլեկտրոլիտների մոլեկուլային կշիռները:

  Սովորելու նպատակը: Այս բաժինը սովորելուց հետո դուք պետք է կարողանաք.

1. Տարբերել լուծույթների բաղադրության և  կոնցենտրացիաների ար­տա­հայտման զանգվածային բաժին, մոլային բաժին, մոլայնություն, նորմալություն, մոլալություն եղանակները, հաշվել լուծույթների կոն­ցենտրացիան այս եղանակներով և վերահաշվել մեկը մյուսին:

2. Տալ նոսր, կոնցենտրիկ, հագեցած,  չհագեցած,  գերհագեցած լու­ծույթ­ներ որակական հասկացությունների ձևակերպումները:

3. Իմանալ լուծույթների  բաղադրության և  կոնցենտրացիաների ար­տա­հայտման քանակական եղանակները, դրանց հաշվումը:

4. Նկարագրել լուծման պրոցեսի մեխանիզմը:

5. Բացատրել լուծման պրոցեսում տեղի ունեցող  էներգետիկ երևույթ­նե­րը:

6. Բացատրել անկարգավորվածության մեծացման նշանակությունը լուծ­ման պրոցեսում:

7. Նկարագրել նյութերի լուծելիությունը տարբեր լուծիչներում` կախ­ված նրանց մոլեկուլային կառուցվածքից և միջմոլեկուլային ուժե­րից:

8. Քննարկել ճնշման և ջերմաստիճանի ազդեցությունը գազերի լու­ծե­լի­ության վրա:

9. Բացատրել լուծույթի  կոնցենտրացիայի ազդեցությունը լուծիչի գո­լոր­շիների վրա և Ռաուլի օրենքը:

10. Բացատրել լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները` եռման ջեր­մաս­տիճանի բարձրացումը, կարծրացման ջերմաստիճանի իջե­ցու­մը, օսմոտիկ ճնշումը:

11. Որոշել լուծված նյութի մոլեկուլային զանգվածը` օգտվելով կո­լի­գա­տիվ հատկություններից:

 

Հիմնական հասկացությունները:

Լուծիչ կոչվում է այն նյութը, որն առանձին վերցրած ունի նույն ագրեգատային վիճակը, ինչ որ լուծույթը:

Զանգվածային բաժին տոկոսներով. ցույց է տալիս 100 գ լուծույթում լուծված նյութի գրամների քանակը:

Մոլային կոնցենտրացիա. ցույց է տալիս 1 լիտր լուծույթում լուծված նյութի մոլերի թիվը:

Նորմալ կոնցենտրացիա. ցույց է տալիս 1 լիտր լուծույթում լուծված նյութի համարժեքների թիվը:

Սոլվատացում. լուծված մասնիկների փոխազդեցությունն է  լուծիչի մոլեկուլների հետ: Երբ լուծիչը ջուրն է, այն կոչվում է հիդրատացում:

Հագեցած լուծույթ կոչվում է այն լուծույթը, որը շարժուն հավասարակըշռության մեջ է գտնվում լուծված նյութի ավելցուկի հետ: Այն լուծույթները, որոնք պարունակում են ավելի քիչ լուծված նյութ, քան հագեցած վիճակում, կոչվում են չհագեցած: Հագեցածից ավելի շատ լուծված նյութ պարունակողները կոչվում են գերհագեցած:

Ռաուլի օրենք  նոսր լուծույթի վրա լուծիչի գոլորշիների ճնշման հարաբերական իջեցումը (ΔP/P) hավասար է լուծված նյութի մոլային բաժնին`

 

 

I հետևություն օրենքից:  Լուծույթը եռում է ավելի բարձր ջերմաստիճանում, քան լուծիչը: Եռման ջերմաստիճանի բարձրացումը ուղիղ համեմատական է  նոսր լուծույթի կոնցենտրացիային, Δtեռ = Kէբ · Cm:

II հետևություն օրենքից: Լուծույթը կարծրանում է ավելի ցածր ջերմաստիճանում, քան լուծիչը: Կարծրացման ջերմաստիճանի իջեցումը ուղիղ համեմատական է նոսր  լուծույթի կոնցենտրացիային, Δtկրծ = Kկր · Cm:

Օսմոս - միակողմանի դիֆուզիա կիսաթափանցիկ թաղանթի միջով:

Օսմոտիկ ճնշում կոչվում է այն ավելցուկային ճնշումը, որը օսմոսը բերում է հավասարակշռային վիճակի P = 1000CRT: Հավասարակշռային է այն ճնշումը, որն  առաջացնում է լուծված նյութը, եթե գտնվի գազային վիճակում և գրավի լուծույթի ծավալին հավասար ծավալ:

 >>

 

 

 Գրականություն

    1. М.Х.Карапетянц, С.И. Даркин // Общая и неорганическая химия. Москва, Химия,1981.

    2. Ն.Ա.Գլինկա // Ընդհանուր քիմիա Երևան,  Լույս, 1979:

    3. М.Фриментл // Химия в действии, м. 12, Москва, Мир, 1961.

    4. Խմբ. Գ.Ա.Դիմիտրևի  //Քիմիայի դասընթաց, հատ.1, 2 Երևան, Լույս, 1979:

    5. L.Pauling // General Chemistry, W.H. Freeman and Company San Francisco, 1972.

    6. T.L.Brown, H.E.LeMay  //  Chemistry , Englewood Cliffs , New Gersey, 1977.

 

 


Ֆրիդրիխ Գրիգորյան

Արմեն Գրիգորյան

 

 

Լուծույթներ, լուծույթների հատկություններ

 

Ուսումնական ձեռնարկ

 

 

 

Խմբագիր Ն.Խաչատրյան